Thursday, 25 September 2014

Bahagian Ibadah Semester 4 - Muamalat Dalam Islam : Takaful

KONSEP PERNIAGAAN DALAM ISLAM

MUAMALAT DALAM ISLAM

TAKAFUL


Pengertian insurans :
Satu faedah yang diperolehi apabila satu kumpulan berikrar untuk mengumpul dan menggembeling usaha serta sumber bagi mengadakan pakatan untuk saling bekerjasama dan tolong menolong apabila ditimpa musibah.
§  Melalui pakatan tersebut, orang yang dilanda malang akan mendapat manfaat perlindungan yang biasanya berbentuk kewangan serta dapat meringankan beban orang yang ditimpa musibah.

Hukum dan dalil :
§  Amalan insurans diharuskan dalam Islam berdasarkan firman Allah Taala yang bermaksud :
“Dan hendaklah kamu tolong menolong untuk membuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong melakukan dosa..”


JENIS-JENIS INSURANS
 Insurans nyawa
Insurans am
-      Memberi perlindungan risiko ke atas kematian dan hilang upaya.
-      Memberi pampas an apabila berlaku kematian atau kelumpuhan anggota kepada pembeli insurans
-      Syarikat insurans nya turut memberi pinjaman kepada pembe;li insurans yang mencagarkan polisinya

-      Memberi perlindungan kepada mereka yang menghadapi kerugian pendapatan atau harta


Prinsip insurans :
1)     Pemegang polisi insurans saling bekerjasama bagi mengadakan manfaat bersama.
2)     Insurans merupakan satu perjanjian Bantu membantu di kalangan pemegang polisi.
3) Insurans adalah satu perjanjian bekerjasam memberi sumbangan yang bertujuan meringankan kerugian yang ditanggung ahli lain.
4)     Tiada unsur ketidakpastian (          غرار       ) pada bayaran sumbangan dan manfaat.
5)     Bertujuan memberi keuntungan yang saksama di kalangan ahli.
6) Menjamin dan melindungi antara satu sama lain daripada sebarang bencana, kerugian  atau kehilangan.