Saturday, 22 March 2014

Keistimewaan Syariah Islam (Bahagian 1) - Bahagian Ibadah Semester 1

 KEISTIMEWAAN  SYARIAH  ISLAMIAH


1. SYUMUL  DAN  LENGKAP

Syariah Islam merangkumi segenap aspek hidup manusia merangkumi hubungan manusia dengan Pencipta, sesama manusia dan juga hubungandengan makhluk lain. Cara hidup Islam juga memenuhi segala kepentingan manusia samada dalam bentuk daruriyyat, hajiyyat dan juga tahsiniyyat. Manakala agama ciptaan manusia tidak memiliki ciri-ciri ini keran aagama tersebut tidak menentukkan peraturan yang bersangkutan dengan akidah, ibadah serta akhlak dan memisahkan agama dalam kontek kehidupan politik, ekonomi, sosial, sains dan teknologi untuk mencapai ketamadunan dan kegemilangan dalam kehidupan.

2. PRAKTIKAL (Waqiyyah)

Islam bukan agama yang berbentuk teori semata-mata iaitu yang menyangkut kepada persoalan hati dan fikiran, bukan hanya berbentuk lisan yang memfokus kepada pertuturan sahaja, malah lebih dari itu kerana Islam adalah agama yang mencakupi seluruh kejadian manusia dan peraturan yang mengatur hidup mereka supaya  bahagia selama-lamanya.

Dalam kontek ini seluruh sistem Islam samada yang berbentuk teori dan praktikal adalah amat sesuai dengan keadaan, suasana dan rupa bentuk kehidupan manusia yang tidak statik tetapi sebaliknya praktis. Cara hidup Islam sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan tempat dan tidak ada sesuatu yang dituntut dalam Islam melanggar fitrah manusia. Secara praktikalnya manusia memerlukan pegangan(aqidah), manusia juga boleh melakukan ibadah dalam bermacam keadaan dan secarapraktikalnya masyarakat dan negara perlu mengamalkan akhlak Islam untuk mencapai keharmonian dan kedamaian.

3. UNIVERSAL  (Alamiyyah)

Islam adalah agama yang bersifat universal. Ertinya ia meliputi-semua tempat dan masa. Tiada  batas geografi yang dapat mengasingkan Islam daripada manusia walaupun mereka berada diplanet Marikh sekalipun. Firman Allah swt yang bermaksud: "Katakanlah (wahaiMuhammad): " Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua". {Al-Araf: 158 } Atas sifat alami dan universal inilah, maka syariat Islam mampu menjamin kebahagiaan manusia tidak kira warna kulit dan keturunan serta segala keperluan mereka sepanjang zaman dan  tempat.

4. SEIMBANG  &  SEDERHANA  (Tawazzun  &  Wasatiyyah)

Seluruh ajaran Islam dan sistemnya ditegakkan atas dasar seimbang dan sederhana .Setiap satu bahagian dengan bahagian yang lain saling berkaitan. Kehidupan manusia tidak lengkap sekiranya mementingkan pembangunan fizikal semata-mata. Hakikat kejadian manusia daripada unsur fizikal dan rohani memerlukan pembangunan yang seimbang dari segi rohani dan fizikal. Oleh itu syariah ini perlu diamalkan secara keseluruhannya oleh manusia, bukan sebahagian tertentu sahaja. Apabila manusia hanya mengambil sebahagian tertentu sahaja dan meninggalkan  sebahagian  perintah yang lain maka cacatlah Islam mereka ,serta pincanglah kehidupan masyarakat dan negara.Keseimbangan dan kesederhanaan dapat dilihat dalam tuntutan aqidah, ibadah dan  juga  akhlak  yang  dituntut  oleh  Islam. Sistem  Islam ini  bukan sahaja dalam aspek hukum hakam bahkan juga dalam semua ciptaan Allah termasuklah penciptaan langit dan bumi serta peredaran bulan, bintang dan matahari. Tuntutan membayar zakat, bersedekah & haramnya riba mengajar manusia supaya hidup bersederhana dan memikirkan tentang mereka yang kurang mampu didalam masyarakat.

5. Adil Mutlak

Yang dimaksud dengan adil mutlak disini adalah bahwa syariat Islam menjamin hak-hak asasi manusia tanpa mengabikannya. Syariat islam melindungi jiwa raga manusia, begitu pula dalam kehormatan, harta, agama serta keyakinan.

Dalam mewujudkan prinsip keadilan, syariat Islam tidak mengenal perbezaan antara satu golongan dengan golongan lain, atau suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Syariat Islam tidak memfokuskan ajaran kepada  kesejahteraan material  serta kemamapanan ekonomi saja tetapi dari segi mental spritual juga diperhatikan. Disamping itu syariat Islam juga tidak hanya memberi perhatian kepada kehidupan duniawi tetapi ukhrawiyah.

Kini kita tahu, tidak mungkin  kita mendapatkan konsepsi buatan manusia yang dapat menjawab secara jelas dan lengkap semua persoalan. Jangkauan pandangan  manusia sebagai makhluk yang terbatas, tentu tidak menyeluruh. Kadang manusia melihat dari satu segi dan melalaikan banyak segi lainnya. Hal ini jauh berbeza dengan Allah, pencipta syariat yang hak karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.

6. Persamaan (kesamarataan):

Sesungguhnya Allah SWT akan memberi pahala yang sama kepada kaum lelaki dan kaum wanita apabila melakukan amal ibadat tanpa dibezakan mengikut jantina;begitu juga saf hadapan di masjid bukan dikhususkan kepada golongan hartawan atau pemimpin tertentu, malah disediakan kepada siapa yang datang lebih awal dalam kalangan orang Islam dan sebagainya.

7. Kebebasan:

Islam memberikan kebebasan untuk bersuara atau memberi pendapat, kebebasan berfikir, berpolitik, beragama, berusaha dan lain-lain, tetapi bagi orang Islam tidak bermakna mereka bebas memilih cara hidup atau fahaman lain yang tidak selari dengan Islam ataupun mereka tidak boleh diberi peringatan untuk mendirikan solat atas alasan mereka bebas untuk tidak bersolat.

8. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain

Ia merupakan ciri utama yang pernah ditegaskan oleh baginda RasulullahS.A.W.,dalam erti kata bahawa seorang Muslim itu tidak boleh melakukan tindakan yang boleh membahayakan orang lain seperti terlibat dalam aksi bahaya mat rempit atau lumba haram.

9. Islam menjamin hak asasi manusia:

Ia merupakan satu jaminan yang diabaikan oleh kebanyakan falsafah ciptaan manusia.

10. Menjaga enam perkara iaitu agama, harta, akal, jiwa, kehormatan dan keturunan

Diri kita akan sentiasa dijaga dari pelbagai sudut. Elemen-elemen negatif susah untuk diimplementasikan ke dalam diri anak-anak muda.