Sunday, 5 January 2014

Kertas Penerangan EMPLOYABILITY SKILLS - Masalah Kualiti ProdukTAJUK:        MASALAH KUALITI PRODUK

TUJUAN:  

Supaya pelatih-pelatih dapat memahami keperluan Prosedur dan Standard Kualiti dalam melaksanakan sesuatu kerja yang diberikan. 

PENERANGAN:   

1. DEFINISI KUALITI 

Kualiti adalah keupayaan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang ciri-cirinya memenuhi keperluan pelanggan dan pihak yang berkepentingan. Berikut adalah teori-teori yang berkaitan dengan kualiti:-

1.1          Teori JURAN
        Kualiti bermaksud menepati atau mengatasi keperluan pelanggan

   
1.2          Teori FEIGENBAUN
Kualiti bermaksud memenuhi pengharapan pelanggan


1.3          Teori CROSBY
Kualiti bermaksud menepati keperluan yang ditetapkan


1.4   KAIZEN
Kualiti bermaksud islah atau penambahbaikan yang berterusan.


 2. SISTEM KUALITI

Sistem Kualiti adalah terdiri daripada struktur organisasi, prosedur-prosedur, proses-proses dan sumber-sumber bagi melaksanakan Pengurusan Kualiti.

2.1  Pengurusan Kualiti

Pengurusan kualiti melibatkan tiga unsur penting iaitu:-

(a)  Berorientasikan pelanggan
(b)  Melibatkan semua pihak dalam organisasi.
(c)  Bermatlamatkan penambahbaikan yang berterusan

   
2.2  Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)

TQM adalah sistem pengurusan yang mempunyai ciri-ciri berikut:-

(a)  Filosofi pengurusan jangka panjang
(b)  Pencegahan, bukan pemeriksaan
(c)  Berasaskan prinsip pembaikan berterusan
(d)  Kualiti tanggungjawab semua
(e)  Budaya kualiti
(f)   Kualiti sebagai asas perancangan
(g)  Menggabungkan kaedah pengurusan berasaskan kualiti dan teknik-teknik kawalan kualiti.

 

3.  CIRI-CIRI KUALITI

3.1 Produk

(a)   Prestasi
(b)   Ketahanan
(c)   Mudah disenggara atau dibaiki
(d)   Perkhidmatan selepas jualan yang cekap
(e)   Jaminan (warranty)
(f)    Mudah digunakan
(g)   Nilai bagi wang
(h)   Rupa luaran

3.2  Perkhidmatan

(a)   Ketepatan
(b)   Keselesaan
(c)   Kesopanan
(d)   Kecekapan
(e)   Keberkesanan
(f)    Kebolehpercayaan
(g)   Kejujuran Kecekapan


4.  TEKNIK-TEKNIK KAWALAN KUALITI

Teknik-teknik kawalan kualiti yang selalu digunakan adalah:-

4.1  Carta Pareto

 a)        Carta ringkas untuk menentukan masalah utama.
b)          Mengkelaskan masalah mengikut kepentingan.
Rajah 1 : Carta Pareto
4.2   Gambarajah Sebab Dan Akibat

a)   Rajah Tulang ikan atau Rajah ISHIKAWA
b)      Digunakan untuk menerangkan punca-punca berlakunya sesuatu masalah dan     kesan atau akibat daripada masalah tersebut.Rajah 2 : Sebab dan Akibat
4.3    Helaian Semakan

a)        Menerangkan data-data kecacatan/pengeluaran secara terperinci.
b)         Pengumpulan data dengan lebih bersistematik.
Rajah 3 : Helaian Semakan
4.4   Carta Kawalan

a)         Memberi gambaran sama ada pengeluaran terkawal atau tidak.
b)          Menilai dan mengekalkan kestabilan sesuatu proses.

 

Rajah 4 : Carta Kawalan4.5   Gambarajah Sebaran

a)         Memadankan dua set data dan mengkaji pola taburan.
b)          Mendapatkan gambaran perhubungan antara sebab dan akibat sesuatu masalah.
Rajah 5 : Gambarajah Sebenar4.6   Histogram

a)         Graf Taburan Kekerapan (taburan sesuatu data).
b)          Mengetahui keganjilan di dalam proses pengeluaran.
c)          Mengesan sama ada produk berada dalam limit standard.
d)          Menyiasat sebab-sebab serakan dan bias.
e)          Lebih lebar keluasan serakan, lebih rendah kualitinya.


Rajah 6 : Histogram4.7   Graf

Data dalam bentuk gambarajah yang dapat menghasilkan informasi dengan segera, tepat dan
ringkas.TUJUAN
JENIS GRAF
1.
Untuk perbandingan angka-angka besar dan kecil.
Graf Bar
2.
Untuk menunjukkan perubahan sesuatu perkara berbanding dengan masa.
Graf Garisan
3.
Untuk menunjukkan pertalian nisbah bahagian sesuatu item.
Graf Pie
4.
Untuk menunjukkan pertalian nisbah bahagian berbanding masa atau daripada klasifikasi sesuatu item.
Belt Graph
5.
Untuk menyemak perhubungan nilai sasaran.
Graf Z
6.
Untuk menilai kesinambungan di antara klasifikasi barangan yang berbeza.
Carta RadarRajah 7 :  Jadual Graf5.     PROSEDUR-PROSEDUR RASMI

Tatacara, tatausaha yang menentukan cara-cara kerja, pentadbiran dan lain-lain, di dalam sesebuah organisasi harus dikendalikan dan diuruskan secara:-

(a)      Bertulis
(b)      Formal
(c)      Diwajibkan


6.     PROSEDUR KUALITI

    Tatacara menentukan cara-cara melaksanakan kerja bagi memastikan kualiti produk yang dihasilkan.


6.1   Standard Kualiti (Quality Standard)

(a)         Suatu ukuran atau sukatan kualiti barang-barang yang diterima umum
(b)         Barangan yang terhasil daripada proses pengeluaran, diukur, diperiksa dan diuji untuk             menentukan sama ada barang-barang tersebut menyamai atau melebihi standard            kualiti (quality standard) yang telah ditetapkan.
(c)         Barang-barang yang tidak mencapai standard kualiti akan ditolak (reject)


6.2   Pengawasan Kualiti

Prosedur-prosedur dan pelaksanaan sistem pengawasan kualiti mesti tentukan dan dilaksanakan.

Jika sistem pengawasan secara automatik tidak diadakan, pekerja mesti ditugaskan untuk membuat pengawasan secara manual.

 Langkah-langkah pengawasan kualiti adalah:-

(a)         Ketahui prosedur dan perjalanan sistem

(b)         Mengesan lencongan (deviation)
           Ketidaksamaan antara hakikat dan jangkaan dapat dikenali/disedari

(c)         Membetulkan kesilapan
           Tindakan harus diambil untuk menghapuskan atau mengurangkan jurang antara
           hakikat dan jangkaan

(d)         Mensejajarkan semula (realignment)
           Menuju ke tahap kerosakan sifar ( towards zero deflects performance)7.     CIRI-CIRI PENGAWAS YANG BERKESAN

(a)          Daya penganalisaan
(b)          Fokus
(c)          Prihatin
(d)          Berpengetahuan
(e)          Berpengalaman


8.     KENAL PASTI  PUNCA  MASALAH

Kenal pasti punca-punca masalah yang menyebabkan:

(a)          Perjalanan proses terjejas
(b)          Jurang antara hakikat dan jangkaan
(c)          Kerosakan peralatan

Pemeriksaan hendaklah dilakukan dengan baik dan selamat dengan secepat mungkin.

Kenalpastikan masalah berpandukan risalah “trouble shooting checklist”

Pembetulan mestilah dilakukan mengikut garis panduan rasmi :

(a)          Buku panduan penyelenggaraan (maintenance manual)
(b)          Buku panduan pembaikan (repair manual)
(c)          Checklist


    9.     LAPURAN  KEADAAN DAN MASAALAH

    Maklumkan keadaan yang tidak selesa, tidak selamat dan masalah yang dikenal pasti kepada:-

(a)         Pihak atasan yang bertanggungjawab tentang keadaan dan masalah berkenaan
(b)         Semua pekerja lain jika ada kecemasan
(c)         Pihak lain yang berkaitan seperti Jabatan Bomba, hospital dan lain-lain jika berlaku             kemalangan atau kecemasan.

    Lapoan mestilah dilakukan dengan segera dengan menggunakan kaedah berikut:-

(a)         Bersemuka
(b)         Alat siar saya
(c)         Telefon
(d)         Penggera
(e)         Isyarat tertentu yang difahami.

   Sediakan laporan bertulis menggunakan borang-borang laporan yang disediakan:-

(a)         Borang Laporan situasi (situation report form)
(b)         Borang Laporan kerosakan (breakdown report form)
(c)         Borang Laporan kemalangan (accident report form)

SOALAN:


1.    Apakah yang dimaksudkan dengan KUALITI?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________2.    Nyatakan tiga teknik kawalan kualiti yang digunakan untuk menerangkan punca-punca berlakunya sesuatu masalah?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________        3. Apakah kegunaan Histogram?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 4.  Apakah yang dimaksudkan dengan Pengurusan Kualiti?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________5.     Apakah yang anda faham dengan Standard kualiti?

   _________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________

               ___________________________________________________________________

6.   Produk yang berkualiti ialah produk yang menepati keperluan pelanggan.
      Nyatakan ciri-ciri produk yang berkualiti.

   ___________________________________________________________________
  
   ___________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________


7.  Sekiranya kualiti hasil keluaran kilang di mana anda berkerja ditolak (rejected), apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya?
               ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________
          

8.    Nyatakan empat ciri yang ada pada seorang pengawas yang baik.

   ___________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________Ingin Menjana Pendapatan Sampingan Klik Di Sini http://www.theweeklypay.com/index.php?share=233973