Tuesday, 7 January 2014

Kertas Tugasan EMPLOYABILITY SKILLS - Tindak Balas Dalam Organisasi (Respons)TAJUK:   TINDAK BALAS DALAM ORGANISASI (RESPONS)  

TUJUAN:       
Kertas Tugasan ini bertujuan untuk menilai kefahaman pelatih–pelatih terhadap tajuk di atas selepas sesi pembelajaran supaya dapat memahami dengan jelas tentang tanggungjawab  seseorang pekerja memberi maklum balas dan tindak balas yang cepat dan tepat untuk mencapai matlamat organisasi.

ARAHAN:
Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang terkandung dalam kertas ini dan dibenarkan merujuk kepada:  Kertas Penerangan Z-009 / M07 / P(2).
SOALAN :

      Bahagian  ini mengandungi lima soalan aneka pilihan dan tiga soalan subjektif.

1.    Salah satu elemen yang menyebabkan seseorang gagal memberi tindak balas yang cepat dan tepat bila menerima sesuatu maklumat

A.      Maklumat tidak difahami dengan jelas
B.      Maklumat diterima melalui saluran yang betul
C.      Penghantar maklumat memberi penjelasan yang jelas
D.      Penerima maklumat membuat keputusan segera
(1 Markah)

2.    Kesan kepada kegagalan memberi tindak balas yang tepat dan cepat dalam organisasi

i.      Maklumat  yang tepat tidak diperoleh
ii.     Mengambarkan sikap tidak bertanggungjawab seseorang pekerja
iii.    Memberi reputasi yang kurang baik pada organisasi
iv.    Membantu organisasi mencapai matlamat dengan mudah
             
A.   i   dan  ii
B.   ii  dan  iii
C.   iii dan  iv
D.   i, ii dan iii
(1 Markah)

3.    Cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah pekerja yang tidak memberi      tindak balas yang cepat dan tepat apabila diberi arahan.

A.      Ditukarkan ke bahagian lain
B.      Diberi peringatan
C.      Diberi motivasi kerja
D.      Diberi latihan khusus
(1 Markah)

4.    DUA  bentuk kursus yang sesuai dihadiri oleh pekerja yang kurang memberi tindak balas

A.      Tatanegara dan Induksi
B.      Komunikasi dan Etika kerja
C.      Keselamatan dan Kesihatan
D.      Peraturan dan Undang-undang
(1 Markah)
5.    Siapakah pegawai yang patut anda berikan tindak balas yang cepat dan tepat
semasa memberi arahan kepada anda, jika jawatan anda sebagai Operator Pengeluaran sesebuah organisasi ?

A.      Penyelia Pengeluaran
B.      Penyelia Perjawatan
C.      Penyelia Pembangunan & Penyelidikan (R&D)
D.      Penyelia Kewangan.
(1 Markah)

6.  Nyatakan dengan ringkas kesan pada organisasi jika seseorang pekerja gagal untuk bertindak balas dengan cepat dan tepat apabila menerima maklumat atau arahan daripada pegawainya.

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

(5 Markah)


7.   Untuk memastikan setiap arahan atau tugasan yang diberi kepada pekerja dilakukan mengikut kehendak yang ditetapkan. Apakah ciri-ciri situasi yang perlu diberi perhatian?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 (5 Markah )

 

8.    Apakah yang dimaksudkan dengan  Maklum balas dan Tindak balas dalam pengurusan Organisasi. Jelaskan contoh bagi setiap huraian.

___________________________________________________________________
           ___________________________________________________________________
           ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 ( 5 Markah )

 ULASAN PEGAWAI PENILAI :

 
Tandatangan Pegawai Penilai

Nama :

Tarikh :Ingin Menjana Pendapatan Sampingan Klik Di Sini http://www.theweeklypay.com/index.php?share=233973